NOWY PORTAL - wersja BETA
mamy już
515redaktorów
o co chodzi w portalu
Kliknij tutaj, aby szukać po branży
dodaj artykuł
ZLECENIA OGŁOSZENIA ZAMÓW REDAKTORA ZAMÓW TEKST KUP ARTYKUŁ
POLECAMY:   Nie dopuść do wypalenia! AIDS pokonany?
 
 
Jesteś tutaj:Strona główna>Lista artykułów>Prezentacja artykułu

ULGI W PIT ZA 2014 ROK

Dodano: 27.01.2015, autor: @wispawel12
kategoria: Biznes, ekonomia,  ocena: 3,  rodzaj: Ogólnodostępny
Zobacz, z jakich ulg i odliczeń możesz skorzystać w PIT 2014
W 2015 roku będzie można skorzystać z takich samych ulg i odliczeń jak w roku poprzednim. W obrębie niektórych zwolnień doszło jednak do zmian (likwidacja zwrotu VAT za materiały budowlane czy większa ulga na dzieci), które warto poznać, rozliczając PIT 2014. Przedstawiamy listę z podziałem na ulgi i doliczenia, jakich można dokonać od dochodu i od podatku.

Ulga na internet

Od dochodu można odliczyć ulgę na internet.
Zwrot wydatków poniesionych na korzystanie z sieci jest nadal możliwy, jednak od 1 stycznia 2013 r. zmieniły się zasady korzystania z tej ulgi. Teraz przysługuje ona tylko tym osobom, które wcześniej nie uwzględniały jej w rozliczeniach lub po raz pierwszy zrobiły to w rozliczeniu za rok 2012.
Tak więc wydatki na dostęp do internetu można odliczać wyłącznie przez dwa kolejne (następujące bezpośrednio po sobie) lata podatkowe. Zatem osoba, która po raz pierwszy korzystała z ulgi za rok 2012, miała do niej prawo jeszcze w 2013 roku, ale za 2014 rok - już nie. Jednak, jeśli podatnik zaczął odliczać wydatki na korzystanie z sieci dopiero za 2013 r., to ma prawo do uwzględnienia wydatków również za 2014 rok.
Przepisy te dotyczą jednak tylko osób, które nigdy wcześniej z tego przywileju nie korzystały. Osoby, które uwzględniały ulgę internetową w latach wcześniejszych, ostatni raz mogły z niej skorzystać w zeznaniu za 2012 rok.
Pozostałe zasady nie uległy zmianie - od dochodu odlicza się faktyczne wydatki z tytułu dostępu do internetu w wysokości nieprzekraczającej 760 zł w danym roku. Nadwyżki ponad tę kwotę nie można uwzględnić w kolejnym roku.
Ulgę można odliczyć także wtedy, gdy dana osoba korzysta z internetu w telefonie komórkowym czy w razie przenośnego modemu podłączanego do laptopa. Nie ma natomiast możliwości odliczania wydatków zakup, montaż lub zakup odpowiedniego sprzętu i jego naprawy.

Ulga z tytułu darowizn

Podatnik może też od dochodu odliczyć wydatki z tytułu darowizn:
- na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – odliczenie kwoty darowizny,
- na cele kultu religijnego – odliczenie kwoty darowizny,
- na rzecz krwiodawstwa – odliczenie od dochodu kwoty darowizny.
Łączna kwota odliczeń z każdego z tych tytułów oraz ze wszystkich tych tytułów łącznie nie może przekroczyć w roku podatkowym 6 proc. dochodu, a to znaczy, że darowizna dokonana w kwocie wyższej nie będzie mogła zostać odliczona.
Oprócz wyżej wymienionych ulg istnieje także darowizna na kościół, ale nie na cele kultu, lecz charytatywno-opiekuńcze kościołów. Przy czym darowizny dokonane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą osób prawnych mogą być odliczane w całej wartości, nawet do 100 proc. osiągniętego dochodu.

Ulga rehabilitacyjna

W ramach ulgi rehabilitacyjnej od dochodu można odliczyć cele rehabilitacyjne oraz cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Prawo do tego mają zarówno osoby niepełnosprawne, jak i podatnicy, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, pod warunkiem jednak, że roczne dochody niepełnosprawnego nie przekraczają 9 120 zł.
Istnieją dwa rodzaje odliczeń. Do nielimitowanych, które podlegają odliczeniu w całości, zalicza się między innymi koszty związane z przystosowaniem mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, odpłatną rehabilitację (na przykład sanatorium) czy opiekę pielęgniarską w domu nad niepełnosprawnym.
Wydatki limitowane nie mogą przekroczyć określonej kwoty. Zalicza się do nich wydatki na opłacenie przewodników dla osób niewidomych i z niepełnosprawnością narządu ruchu, utrzymanie psa asystującego czy wydatki na samochód. Każdy z tych wydatków nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 2 280 zł.

Ulga na leki

Specyficznym rodzajem ulgi rehabilitacyjnej jest ulga na leki. Nie zalicza się jej ani do wydatków limitowanych, ani nielimitowanych. W tym wypadku odlicza się różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami na leki w danym miesiącu a kwotą 100 zł.
Przy czym z odliczenia można skorzystać tylko w przypadku, gdy lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

Ulga budowlana

Od dochodu można odliczyć również ulgę budowlaną. Jednak od 1 stycznia 2014 r. zwrot podatku VAT za materiały mieszkaniowe przysługuje wyłącznie w związku z budową domu jednorodzinnego albo nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny.
Ze zwrotu można skorzystać, o ile:
- powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie przekracza 75 m2 i 100 m2 lub 85 m2 i 110 m2, jeśli w dniu wydania pozwolenia na budowę dana osoba wychowywała przynajmniej troje dzieci,
- dana osoba do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu, nie ukończyła 36 lat (w przypadku małżonków warunek dotyczy młodszego z nich),
- do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego; osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny; właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny
Od 2014 roku zwrot ten nie dotyczy więc wydatków związanych z remontem lokalu mieszkalnego. Osoby, które wcześniej miały prawo do zwrotu podatku VAT, mogą wykazać ulgę na starych zasadach, ale nie dotyczy ona towarów i usług nabytych po 1 stycznia 2014 roku.

Wpłaty na emerytury

Od dochodu można odliczyć również kwoty wpłacane na indywidualne konto zabezpieczenia społecznego - ale chodzi tylko o IKZE, nie ma możliwości zaliczania na rzecz ulgi podatkowej składek przekazywanych na rzecz IKE.
Do odliczenia ma prawo podatnik, który:
- rozlicza się na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18,32 proc.),
- rozlicza się według podatku liniowego (19 proc.),
- korzysta z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Odliczeniu podlega przy tym wyłącznie składka na IKZE opłacona w danym roku. Składka należna, ale niezapłacona nie jest uwzględniana.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Odliczeniu od dochodu podlega również zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu. Odliczenie powinno nastąpić w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika. Może chodzić o zwrot nienależnie pobranych emerytur, rent czy zasiłków dla bezrobotnych.
Dzięki tej uldze podatnik może więc odzyskać podatek dochodowy, jaki zapłacił od świadczenia, które potem musiał zwrócić. Zwrot nienależnie pobranego świadczenia odliczany jest od podstawy opodatkowania za rok, w którym zwrot został dokonany, a nie za rok, w którym nastąpiło naliczenie nienależnej wpłaty.

Ulga na nowe technologie

Od podstawy opodatkowania można odliczyć także ulgę na nowe technologie. Obejmuje ona jednak wyłącznie przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą. Jest to zwrot 50 proc. wydatków poniesionych na zaawansowane rozwiązania technologiczne - może przy tym chodzić o wartości niematerialne i prawne, czyli na przykład licencje i oprogramowanie.
Maksymalna wysokość odliczenia nie może przekroczyć dochodu uzyskanego z tego źródła w danym roku podatkowym.
Z ulgi tej można skorzystać w przypadku formularzy PIT 28, PIT 36, PIT 36L.

Składki ZUS

Od dochodu odliczeniu podlegają też składki ZUS, czyli składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe podatnika.
W przypadku pracownika składki, które pobrał za niego płatnik i jakie zostały sfinansowane z jego wynagrodzenia brutto, są zawarte w PIT-11, wypełnianym i dostarczanym podwładnemu prze pracodawcę. Natomiast przedsiębiorca odlicza wszystkie składki opłacane za siebie lub jego współpracowników.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Jednak już składki na ubezpieczenie zdrowotne odlicza się nie od dochodu, ale od podatku.
W tym wypadku odliczenie dotyczy tylko składek potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika. Nie odlicza się składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku oraz tych, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego zaniechano poboru podatku.
Pomimo, że składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 proc., to odliczeniu od podatku podlega wyłącznie w wysokości 7,75 proc. podstawy wymiaru składki.

Ulga na dzieci

Ulga prorodzinna umożliwia odpisanie od podatku 1112,04 rocznie na dziecko. Jednak w tym roku zmieniły się przepisy i ulga na trzecie dziecko wzrośnie z 1668 zł do 2 tys. zł, a na kolejne dzieci z 2 tys. 224 zł do 2 tys. 700 zł.
Ponadto nowe przepisy zakładają, że podatnik, który obecnie płaci za niski podatek, by odliczyć pełną ulgę, będzie mógł otrzymać zwrot kwoty stanowiącej różnicę między przysługującym mu pełnym odliczeniem a kwotą odliczoną - w zeznaniu podatkowym. Zwrot nie będzie mógł przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Zgodnie więc z oficjalnymi obliczeniami, rodzina z jednym dzieckiem będzie mogła maksymalnie odliczyć w zeznaniu podatkowym a 2014 rok - 1 tys. 112,04 zł; z dwójką dzieci – 2 tys. 224,08 zł; z trójką – 4 tys. 224,12 zł; z czwórką – 6 tys. 924,12 zł, a z pięciorgiem – 9 tys. 624,12 zł.
Z ulgi można skorzystać w przypadku formularzy PIT 36 i PIT 37.

Ulga abolicyjna

Osoby pracujące za granicą mogą także w 2015 roku odliczyć ulgę abolicyjną, która służy zmniejszeniu należności podatkowych o różnicę, jaka istnieje pomiędzy składkami podatkowymi w Polsce i zagranicą.
Z ulgi tej można skorzystać w przypadku formularzy PIT 28, PIT 36 i PIT 36 L.
GALERIA

 

OCENA ARTYKUŁU

Pomóż nam budować ranking artykułów, oceń powyższy.
oceń artykuł
średnia ocen
3
Wykonawca: PERSABIO
Wszelkie prawa zastrzeżone

zamknij
zamknij

Czytaj artykuły z wybranej kategorii

kliknij w nazwę kategorii aby przejść do listy artykułów
zamknij

Znajdź specjalistę z wybranej branży

kliknij w nazwę branży aby przejść do listy specjalistów publikujących w niej artykuły