NOWY PORTAL - wersja BETA
mamy już
514redaktorów
o co chodzi w portalu
Kliknij tutaj, aby szukać po branży
dodaj artykuł
ZLECENIA OGŁOSZENIA ZAMÓW REDAKTORA ZAMÓW TEKST KUP ARTYKUŁ
POLECAMY:   Nie dopuść do wypalenia! AIDS pokonany?
 
 
Jesteś tutaj:Strona główna>Lista artykułów>Prezentacja artykułu

Umowa o dzieło

Dodano: 10.02.2016, autor: @ewik24-28
kategoria: Prawo,  ocena: 3,  rodzaj: Ogólnodostępny
Umowa o dzieło


Umowa o dzieło jest ,,umową cywilnoprawną uregulowaną w Kodeksie Cywilnym. Stronami umowy o dzieło są zamawiający i wykonawca dzieła. Zawierając umowę o dzieło, przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W przeciwieństwie do umowy o pracę oraz umowy zlecenia, które są umowami starannego działania, umowa o dzieło jest umową rezultatu. Oznacza to, że powinna być uwieńczona konkretnym i sprawdzalnym rezultatem, np. napisanie książki, wyremontowanie budynku, zorganizowanie koncertu” . Wynagrodzenie przysługuje za wynik wykonanej pracy, a nie za samo działanie. Dzieło może mieć zaś charakter niematerialny, np. w przypadku działalności twórczej czy doradczej. Wykonawca dzieła powinien je realizować zgodnie ze sposobem i w terminie określonym w umowie. Jeżeli wykonane dzieło ma defekty, zamawiający może żądać ich usunięcia. Przypuszczalne jest wykonanie zlecenia przez osobę trzecią, przy czym odpowiedzialność za wykonanie dzieła w sposób niezgodny z umową, jak także szkody powstałe w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania dzieła, ponosi wykonawca będący stroną umowy. Umowa o dzieło jest zawsze umową odpłatną. Wysokość zarobku za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstawy do jego ustalenia. Wynagrodzenie może być również określone jako wynagrodzenie ryczałtowe czy kosztorysowe.
W umowie o dzieło, podobnie jak w umowie zlecenia, brak jest charakterystycznego dla umowy o pracę podporządkowania oraz pozostawania w dyspozycji zlecającego. Przyjmujący zamówienie powinien tylko stosować się do wskazówek zamawiającego. Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili odstąpić od umowy, płacąc wynagrodzenie. Wynagrodzenie to może być jednak pomniejszone w stosunku do ustalonego o to, co przyjmujący zamówienie zaoszczędził z powodu niewykonania dzieła. Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem dwóch lat od dnia oddania dzieła. Jeżeli natomiast dzieło nie zostało oddane, to od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Z uwagi na fakt, że do umowy o dzieło nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy wykonawcy działa przysługują tylko takie prawa, jakie bezpośrednio wynikają z treści zawartej umowy. Wykonawcy nie przysługują między innymi takie uprawnienia jak prawo do urlopu wypoczynkowego, odpraw emerytalnych czy nagród jubileuszowych. Uprawnienia mogą jednak przysługiwać, gdy zapisano je w umowie.
Umowa o dzieło może być ,,zawarta ustnie, pisemnie lub w sposób dorozumiany. Są pewne ustalenia, które umowa o dzieło powinna określać i precyzować. Charakter dzieła musi być ustalony i uściślony, np. poprzez odwołanie się do wzoru, rysunku, opisu z użyciem jednostek wagi itp. Jeśli np. przedmiotem umowy o dzieło ma być obraz, w umowie należy uwzględnić zarówno jego cechy konstytutywne (np. co ma przedstawiać), jak i elementy kształtujące stosunek prawny (np. koszt wykonania, zakres eksploatacji, formę rozporządzania dziełem) ”. Z reguły określa się także czas wykonania dzieła oraz sposób rozliczenia z użytych materiałów, a także reguły reklamacji. W przypadku utworów powinna też być określona kwestia praw autorskich.
Umowa wygasa, gdy zamawiający odbierze dzieło bez zastrzeżeń, a także w razie śmierci przyjmującego zamówienie, gdy wykonanie dzieła zależało od jego osobistych przymiotów. Wykonawca powinien wykonać dzieło w sposób prawidłowy i w terminie określonym w umowie. Jeżeli dzieło będzie wymagać wykorzystania odpowiednich materiałów to strony powinny umówić się, kto je dostarcza. W przypadku, gdy zobowiązany do dostarczenia jest zamawiający to przyjmujący zamówienie powinien zadbać o dostarczone materiały i zawiadomić zamawiającego o ich nieprzydatności. Zamawiający nie musi wykonywać dzieła osobiście. Jednak za wady dzieła odpowiada z tytułu rękojmi.
Strony mogą ustalić wynagrodzenie ryczałtowe lub też wynagrodzenie na podstawie wstępnego zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów, czyli kosztorysowe.
Bibliografia
1. ,,Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów” pod red. Czesławy Żuławskiej. Kraków 1999.

OCENA ARTYKUŁU

Pomóż nam budować ranking artykułów, oceń powyższy.
oceń artykuł
średnia ocen
3
Wykonawca: PERSABIO
Wszelkie prawa zastrzeżone

zamknij
zamknij

Czytaj artykuły z wybranej kategorii

kliknij w nazwę kategorii aby przejść do listy artykułów
zamknij

Znajdź specjalistę z wybranej branży

kliknij w nazwę branży aby przejść do listy specjalistów publikujących w niej artykuły