NOWY PORTAL - wersja BETA
mamy już
514redaktorów
o co chodzi w portalu
Kliknij tutaj, aby szukać po branży
dodaj artykuł
ZLECENIA OGŁOSZENIA ZAMÓW REDAKTORA ZAMÓW TEKST KUP ARTYKUŁ
POLECAMY:   Nie dopuść do wypalenia! AIDS pokonany?
 
 
Jesteś tutaj:Strona główna>Lista artykułów>Prezentacja artykułu

Skarga w postępowaniu administracyjnym

Dodano: 10.02.2016, autor: @ewik24-28
kategoria: Prawo,  ocena: 4,  rodzaj: Ogólnodostępny
Skarga w postępowaniu administracyjnym,,Przedmiotem skargi może być dowolna sprawa dotycząca funkcjonowania organu lub też instytucji, która zobowiązana jest do przyjmowania skargi, w szczególności zaś:
1. zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez organ lub jego pracownika, 2. naruszenie praworządności, 3.przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie sprawy ”.
Jeżeli nasza skarga dotyczy zadań lub też działalności np:
*rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa – wtedy skargę wnosimy do wojewody,
*wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a także kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – w takim przypadku skargę wnosimy do rady gminy,
*zarządu powiatu oraz starosty – skargę należy wnieść do rady powiatu,
*zarządu i marszałka województwa – skargę wnosimy do sejmiku województwa.
Jeżeli jednak złożymy skargę do niewłaściwego organu nie musimy się martwić. Taki organ ma obowiązek w ciągu 7 dni przesłać naszą skargę do tego organu, który będzie właściwy do jej rozpoznania. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbytecznej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Skarżącego zawiadamia się o sposobie jej załatwienia. Organy administracji są zobowiązane przyjmować obywateli w sprawach skarg w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. Dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy.
Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg sprawują: ministrowie - gdy chodzi o skargi załatwiane przez ministerstwa i inne jednostki organizacyjne bezpośrednio podległe ministrowi, właściwi rzeczowo ministrowie we współdziałaniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej - gdy chodzi o skargi załatwiane przez organy administracji rządowej, -terenowe organy administracji rządowej - gdy chodzi o skargi załatwiane przez jednostki organizacyjne nadzorowane przez te organy, -organy wyższego stopnia oraz właściwe organy naczelne - gdy chodzi o skargi załatwiane przez pozostałe organy państwowe i organy państwowych jednostek organizacyjnych, -prezes Rady Ministrów i wojewodowie - gdy chodzi o skargi załatwiane przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne.
Skargę adresowaną do właściwego organu i przesłane w odpisie do innego organu rozpatruje i załatwia, w ramach swojej właściwości, organ, do którego były adresowane. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom. W siedzibie danej jednostki organizacyjnej, w widocznym miejscu należy umieścić informację wskazującą komórkę organizacyjną lub wyznaczonych pracowników przyjmujących oraz rozpatrujących skargi. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi.
Zawiadomienie o odmownym załatwianiu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne. Odmowne załatwienie skargi może spowodować jej ponowienie. W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko. ,,O takim sposobie załatwienia ponownie wniesionej skargi należy zawiadomić organ wyższego stopnia. Sytuacja ta nie dotyczy jednak skarg załatwianych przez organy naczelne. Gdy skarga dotyczy sprawy, która nie podlega rozpatrzeniu według przepisów k.p.a. albo nie należy do właściwości organów administracji publicznej, przepisy art. 233-239 k.p.a., stosuje się odpowiednio ”. Z tym jednak zastrzeżeniem, że w miejsce pozostałych przepisów kodeksu stosuje się przepisy postępowania właściwego dla danej sprawy.
Bibliografia
1. Ryszard Seidel. ,,Prawo i postępowanie administracyjne”. Poznań 2002.

OCENA ARTYKUŁU

Pomóż nam budować ranking artykułów, oceń powyższy.
oceń artykuł
średnia ocen
4
Wykonawca: PERSABIO
Wszelkie prawa zastrzeżone

zamknij
zamknij

Czytaj artykuły z wybranej kategorii

kliknij w nazwę kategorii aby przejść do listy artykułów
zamknij

Znajdź specjalistę z wybranej branży

kliknij w nazwę branży aby przejść do listy specjalistów publikujących w niej artykuły